۱۳۸۸ اسفند ۱۹, چهارشنبه

عکس دریاچه اورمیه
وضعیت زیست محیطی اسفناک دریاچه اورمیه(اورمو گولو)؟