۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

تراختور در اورمیه-آزربایجاندریاچه اورمیه در حال خشک شدن-آزربایجانشکوفه های بهاری در اورمیه-آزربایجان

یک روز برفی در اورمیه-آزربایجان

سال جدید در اورمیه-آزربایجان
بازار سرپوشیده اورمیه-آزربـایجان