۱۳۸۹ آذر ۷, یکشنبه

دریاچه اورمیه جزیره قویون داغی

عکس یکی از جزایر دریاچه اورمیه با نام قویون داغی، که متاسفانه بر طبق روال گذشته با تعویض نامهای ترکی و قرار دادن نامهای جعلی فارسی به نام جزیره کبودان تغییر نام پیدا کرد. تمامی جزایر دریاچه اورمیه نامهایی ترکی داشتند که چند سال قبل همگی نامهای با نامهای فارسی تعویض شدند.۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

عکسهایی از شهر اورمیه و خیابان خیام

شهر اورمیه و عکسهایی از خیابان خیام 
عکسی قدیمی از خیابان مدرس شهر اورمیه

عکسی قدیمی از خیابان مدرس شهر اورمیه
شهر اورمیه دومین شهر مهم ترک نشین بعد از شهر تبریز می باشد ولی در طول 30 سال گذشته گروههایی از دیگر اتنیکها از جمله کردها به این شهر مهاجرت هدفداری را شروع کرده اند به طوری که در گذشته نزدیک که دیدن یک کرد بومی زاده شده در شهر اورمه ممکن نبود و هیچ سندی دال بر وجود کردهای بومی در طول تاریخ در شهر اورمیه نیز وجود ندارد امروز ه 10-15% شهر اورمیه را کردهای مهاجر تشکیل داده اند گرچه که گروههای رادیکال کرد برای تاریخ سازی برای مردم کرد مهاجر منطقه با گونی کتاب تاریخ و نقشه گردآوری کرده اند
۱۳۸۹ آبان ۲۶, چهارشنبه

عکس از بنای سه گنبد شهر اورمیه
عکسی از بنای سه گنبد ( در زبان ترکی به اسامی همچون سویونبه ز، اوچ گونبه ز و ... نسبت داده می شود) در شهر اورمو (اورمیه)